Scharling Research

Analyseeksempler

Seks analyseeksempler der kan illustrere Scharling Research´s arbejdsfelt:

1. Den statslige styrelse ønsker at evaluere brugernes og interessenternes tilfredshed med styrelsens serviceydelser som led i formuleringen af en ny strategisk plan. En kvalitativ undersøgelse i form af dybdeinterviews med de væsentligste interessenter og 5 fokusgrupper med de vigtigste brugergrupper kombineres med en spørgeskemaundersøgelse hos et udsnit af brugerne. Evalueringen giver væsentlige informationer om hvordan institutionens arbejde opleves udefra.

2. Organisationen har i en del år udgivet det samme medlemsblad, men det har ikke gennemgået nogen større forandring. En kvalitativ analyse bestående af 4 fokusgrupper om læsernes holdninger til bladet kombineres med en kvantitativ telefonisk interviewundersøgelse af indstillingen til bladet hos et udsnit af læserne. Resultatet bliver en klar ide om en ny redaktionel kurs og en ny annoncestrategi.

3. Kommunen ønsker at finde ud af, hvordan de kan fastholde seniormedarbejdere som fx lærere og daginstitutionspersonale såvel som at tiltrække medarbejdere i fx de samme kategorier. Der gennemføres en fokusgruppe-undersøgelse, der peger på de forhold, der har størst betydning, og som det er realistisk at føre ud i livet. Bl.a. gennemgås kommunens rekrutteringsmateriale og annoncering, og der gives ideer til en ændring heraf.

4. Pressemedarbejderen ønsker sammen med ledelsen at vurdere effekten af organisationens pressearbejde. De landsdækkende mediers omtale af organisationen over en given periode analyseres nærmere. Organisationens profil i medierne og omtalens karakter, spredning og omfang vurderes i fht. pressearbejdets målsætninger og evt. strategier. Analysen giver værdifuld afklaring om organisationens profil i offentligheden og om hvordan pressekommunikationen fungerer. Det giver konkret grundlag for planlægningen af den fremtidige presse- og PR-indsats.

5. Virksomheden planlægger en markedsføringskampagne med brug af TV-reklamer, annoncering og direct mails. Kampagnekonceptet og udkast til TV-spot, annoncer og mails afprøves i en fokusgruppe i hver af de tre landsdele. Det fører til en væsentlig justering og præcisering af kampagnen.

6. Interesseorganisationen ønsker at rejse en offentlig debat om et emne, der er væsentligt for dens medlemmer. En kvalitativ analyse i form af 4 fokusgruppediskussioner afdækker nye aspekter af problemstillingen. Undersøgelsens resultater lodder på en ny måde problemets omfang og natur og rapporten refereres i dagspressen.


Læserundersøgelse

Læserundersøgelse til kr. 34.000 (excl. moms).

Vi tilbyder en læserunder­søgelse til en pris af kr. 34.000 (excl. moms). Den giver grundlæggende informationer om læsernes opfattelse af dit blad.

Fokusgrupper – undersøgelse

Fokusgruppen er en eminent kvalitativ undersøgelsesmetode. Vi kommer gerne og redegør nærmere for mulighederne deri.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du uddybende spørgsmål eller ønsker at vide mere om vores ydelser.

Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk


Reference

"Jeg synes, det er en super god rapport og flot, at du har fået det hele sammenfattet så godt."

Chefredaktør Hanne B. Jørgensen, Folkeskolen, den 22. februar 2012.

Kontakt

Scharling Research
Strandengen 28
4000 Roskilde
Tlf. 40303729
E-mail: sven@scharling.dk